FIAC

FIAC

کمپرسورها از سال 1977

FIAC S.p.A. سالهاست در بازار بین المللی فعال بوده و با تکامل دینامیک مشخص شده است که مشتری آن با نیازها و انتظاراتش مرکز توجه است. از طریق رضایت مشتری، FIAC قصد دارد محصولات خود را افزایش داده و تجدید کند، در حالی که حفظ ویژگی های آن خلاقیت، انعطاف پذیری و سازگاری با نیازهای بازار است. نوع سازمان که توسط FIAC تصویب شده است، برای اطمینان از تداوم کیفیت محصولات و سازمان کلی آن، به الگوهایی نیاز دارد که شرکت باید برای بهبود مستمر خود را بررسی و ارزیابی کند. تمام سطوح سازمان درگیر هستند و اهداف و نتایج به دست آمده در سراسر آن به اشتراک گذاشته می شود.